می توانید کمک های نقدی خود را به حساب بانک سامان به شماره زیر واریز فرمایید

826-101-916108-1